Tuesday, February 14, 2012

ശ്രീ ലളിതാ അഷ്ടോത്തര ശത നാമാവലി (Sree Lalitha ashtothara satha naamaavali)

ഓം ഐം ഹ്രീം ശ്രീം   


ഓം രജതാചല  ശൃംഗാഗ്ര  മദ്ധ്യസ്ഥായൈ നമോ നമ:


ഓം ഹിമാചല മഹാവംശ പാവനായൈ നമോ നമ:


ഓം ശങ്കരാര്‍ദ്ധാംഗ  സൗന്ദര്യ ശരീരായൈ നമോ നമ:


ഓം ലസന്മരകത സ്വച്ച വിഗ്രഹായൈ നമോ നമ:


ഓം മഹാതീശായ സൗന്ദര്യ ലാവണ്യായൈ നമോ നമ:


ഓം ശശാങ്ക ശേഖര പ്രാണവല്ലഭായൈ നമോ നമ:


ഓം സദാപഞ്ചദശാത്മൈക്യ സ്വരൂപായൈ നമോ നമ:


ഓം വജ്ര മാണിക്യകടകകിരീടായൈ നമോ നമ:


ഓം കസ്തൂരിതിലകോത്ഭാസി നിടിലായൈ നമോ നമ:


ഓം ഭസ്മരേഖാങ്കിത ലസന്മസ്തകായൈ നമോ നമ:  (10)
ഓം വികചാമ്പോരുഹ ദലലോചനായൈ നമോ നമ:


ഓം ശരച്ചാംപേയ പുഷ്പാഭ നാസികായൈ നമോ നമ:


ഓം ലസത് കാഞ്ചന താടങ്ക യുഗളായൈ നമോ നമ:


ഓം മണിദര്‍പ്പണ സങ്കാശ കപോലായൈ നമോ നമ:


ഓം താംമ്പൂലപൂരിത സ്മേര വദനായൈ നമോ നമ:


ഓം സുപക്ക്വ ദാടിമീ ബീജരദനായൈ നമോ നമ:


ഓം കമ്പു പൂഗ സമച്ചായാകന്ധരായൈ നമോ നമ:


ഓം സ്ഥൂലമുക്ത ഫലോദാര സുഹാരായൈ നമോ നമ:


ഓം ഗിരീശ ബദ്ധ മാംഗല്ല്യ മംഗളായൈ നമോ നമ:


ഓം പത്മപാശാങ്കുശ ലസത്കരാബ്ജായൈ നമോ നമ:  (20)
ഓം പത്മകൈരവ  മന്ദാര സുമാലിന്നൈ നമോ നമ:


ഓം സുവര്‍ണകുംഭ യുഗ്മാഭ സുകുചായൈ നമോ നമ:


ഓം രമണീയ ചതുര്‍ബാഹു സംയുക്തായൈ നമോ നമ:


ഓം കനകാംഗതകേയൂര ഭൂഷിതായൈ നമോ നമ:


ഓം ബ്രഹത്  സൗവര്‍ണ സൗന്ദര്യ വസനായൈ നമോ നമ:


ഓം ബ്രഹന്നിതംബ വിലസദ്രശനായൈ നമോ നമ:


ഓം സൗഭാഗ്യജാത ശൃംഗാര മദ്ധ്യമായൈ നമോ നമ:


ഓം ദിവ്യഭൂഷണ സംദോഹ രഞ്ചിതായൈ നമോ നമ:


ഓം പാരിജാത ഗുണാധിക്യ പദാബ്ജായൈ നമോ നമ:


ഓം സുപത്മരാഗ സങ്കാശ  ചരണായൈ നമോ നമ:  (30)
ഓം കാമകോടി മഹാപത്മ  പീഠസ്ഥായൈ നമോ നമ:


ഓം ശ്രീകണ്ഠ നേത്ര കുമുത ചന്ദ്രികായൈ നമോ നമ:


ഓം സചാമര രമാവാണീ വിജിതായൈ നമോ നമ:


ഓം ഭക്തരക്ഷണ ദാക്ഷിണ്യകടാക്ഷായൈ നമോ നമ:


ഓം ഭൂതേശ ലിംഗനോത്ഭൂത പുളകാങ്കൈ നമോ നമ:


ഓം അനംഗ  ജനകാപാംഗ  വീക്ഷണായൈ നമോ നമ:


ഓം ബ്രഹ്മോപേന്ദ്ര ശിരോരത്നരഞ്ചിതായൈ നമോ നമ:


ഓം ശചീമുഖ്യാമരവധൂസേവിതായൈ നമോ നമ:


ഓം ലീലാകല്‍പിത ബ്രഹ്മാണ്ഡ മണ്ഡലായൈ നമോ നമ:


ഓം അമൃതാതി മഹാശക്തി സംവൃതായൈ നമോ നമ:  (40)
ഓം ഏകാതപത്ര സാമ്രാജ്യ ദായികായൈ നമോ നമ:


ഓം സനകാദി സമാരാദ്യ പാദുകായൈ നമോ നമ: 


ഓം ദേവര്‍ഷിസംസ്തൂയമാനവൈഭവായൈ നമോ നമ:


ഓം കലശോത്ഭവ ദുര്‍വാസ: പൂജിതായൈ നമോ നമ:


ഓം മത്തേഭവക്ത്ര ഷഡ് വക്ത്ര വത്സലായൈ നമോ നമ:


ഓം ചക്രരാജ മഹായന്ത്ര മദ്ധ്യവര്‍ത്തിന്നൈ നമോ നമ:


ഓം ചിദഗ്നികുണ്ഡ സംഭൂത സുദേഹായൈ നമോ നമ:


ഓം ശശാങ്കഘണ്ഡ സംയുക്ത മകുടായൈ നമോ നമ:


ഓം മത്തഹംസവധൂമന്ദഗമനായൈ നമോ നമ:


ഓം വന്ദാരുജന സന്ദോഹ വന്ദിതായൈ നമോ നമ:  (50)
ഓം അന്തര്‍മുഖ ജനാനന്ദ ഫലദായൈ നമോ നമ:


ഓം പതിവ്രതാംഗനാഭീഷ്ട ഫലദായൈ നമോ നമ:


ഓം അവ്യാജ കരുണാപൂരപൂരിതായൈ നമോ നമ:.


ഓം നിരഞ്ഞ്ജന  ചിദാനന്ദ സംയുക്തായൈ നമോ നമ:


ഓം സഹസ്രസൂര്യേന്ദുയുത പ്രകാശായൈ നമോ നമ:


ഓം രത്ന ചിന്താമണി ഗൃഹമദ്ധ്യസ്തായൈ നമോ നമ:


ഓം ഹാനിവൃദ്ധി ഗുണാധിക്യ രഹിതായൈ നമോ നമ: 


ഓം മഹാപത്മാടവീ മദ്ധ്യനിവാസായൈ നമോ നമ:


ഓം ജാഗ്രത്സ്വപ്നസുഷുപ്തീനാം സാക്ഷിഭൂത്യൈ നമോ നമ:


ഓം മഹാപാപൌഘപാപാനാം വിനാശിന്നൈ നമോ നമ:  (60)
ഓം ദുഷ്ടഭീതി മഹാഭീതി ഭഞ്ജനായൈ നമോ നമ:


ഓം സമസ്തദേവദനുജ പ്രേരകായൈ നമോ നമ:


ഓം സമസ്തഹൃദയാംഭോജ   നിലയായൈ നമോ നമ:


ഓം അനാഹത മഹാപത്മ മന്ദിരായൈ നമോ നമ:


ഓം സഹസ്രാര സരോജാതവാസിതായൈ നമോ നമ:


ഓം പുനരാവൃത്തിരഹിത പുരസ്തായൈ നമോ നമ:


ഓം വാണീ ഗായത്രി സാവിത്രി സന്നുതായൈ നമോ നമ:


ഓം നീലാ രമാ ഭൂ സംപൂജ്യ പദാബ്ജായൈ നമോ നമ:


ഓം ലോപാ മുദ്രാര്‍ചിത ശ്രീമത്ചരണായൈ നമോ നമ:


ഓം സഹസ്രരതിസൗന്ദര്യ ശരീരായൈ നമോ നമ:  (70)
ഓം ഭാവനാമാത്ര സന്തുഷ്ട ഹൃദയായൈ നമോ നമ:


ഓം നത സമ്പൂര്‍ണ വിജ്ഞാന സിദ്ധിദായൈ നമോ നമ:


ഓം ത്രിലോചന കൃതോല്ലാസ ഫലദായൈ നമോ നമ:


ഓം ശ്രീ സുധാബ്ധി മണിദ്വീപ മദ്ധ്യഗായൈ നമോ നമ:


ഓം ദക്ഷാധ്വര വിനിര്‍ഭേദ സാധനായൈ നമോ നമ:


ഓം ശ്രീനാഥ സോദരീഭൂത ശോഭിതായൈ നമോ നമ:


ഓം ചന്ദ്ര ശേഖര ഭക്താര്‍ത്തി ഭന്ജനായൈ നമോ നമ:


ഓം സര്‍വോപാധി വിനിര്‍മുക്ത ചൈതന്യായൈ നമോ നമ:


ഓം നാമപാരായണാഭീഷ്ട ഫലദായൈ നമോ നമ:


ഓം സൃഷ്ടിസ്ഥിതി തിരോധാന സങ്കല്‍പായൈ നമോ നമ:  (80)
ഓം ശ്രീ  ഷോഡശാക്ഷരീമന്ത്രമദ്ധ്യഗായൈ നമോ നമ:


ഓം അനാധ്യന്ത സ്വയംഭൂത ദിവ്യമൂര്‍ത്യൈ നമോ നമ:


ഓം ഭക്ത ഹംസവതീ മുഖ്യ നിയോഗായൈ നമോ നമ:


ഓം മാതൃ മണ്ഡലസംയുക്ത ലളിതായൈ നമോ നമ:


ഓം ഭണ്ഡദൈത്യ മഹാസത്മ നാശനായൈ നമോ നമ:


ഓം ക്രൂര ഭണ്ഡ ശിരച്ചേദ നിപുണായൈ നമോ നമ:


ഓം ധരാച്യുത സുരാധീശ സുഖദായൈ നമോ നമ:


ഓം ചണ്ഡ മുണ്ഡ നിശുംഭാദി ഘണ്ഡനായൈ നമോ നമ:


ഓം രക്താക്ഷ രക്തജിഹ്വാദി ശിക്ഷണായൈ നമോ നമ:


ഓം മഹിഷാസുര ദോര്‍വീര്യ നിഗ്രഹായൈ നമോ നമ:  (90) 
ഓം അഭ്രകേശ മഹോത്സാഹ കാരണായൈ നമോ നമ:


ഓം മഹേശ യുക്ത നടന തത്പരായൈ നമോ നമ:


ഓം നിജഭര്‍തൃ  മുഖാംഭോജ ചിന്തനായൈ നമോ നമ:


ഓം വൃഷഭ ധ്വജ വിജ്ഞാന തപസിദ്ധൈ നമോ നമ: 


ഓം ജന്മമൃത്യുജരാരോഗ ഭഞ്ജനായൈ നമോ നമ:


ഓം വിരക്തിഭക്തി വിജ്ഞാനസിദ്ധിദായൈ നമോ നമ:


ഓം കാമക്രോധാദി ഷഡ്വര്‍ഗ നാശനായൈ നമോ നമ:


ഓം രാജരാജാര്‍ച്ചിത പദസരോജായൈ നമോ നമ:


ഓം സര്‍വ വേദാന്ത സിദ്ധാന്ത സുതത്വായൈ നമോ നമ:  


ഓം ശ്രീ വീരഭക്ത വിജ്ഞാന നിദാനായൈ നമോ നമ: (100)ഓം അശേഷദുഷ്ട ദനുജസൂദനായൈ നമോ നമ:


ഓം സാക്ഷാത്ശ്രീ ദക്ഷിണാമൂര്‍ത്തി  മനോഞ്ജായൈ നമോ നമ:


ഓം ഹയമേധാഗ്ര സംപൂജ്യ മഹിമായൈ നമോ നമ:


ഓം ദക്ഷപ്രജാപതീസുതാ  വേഷാഡ്യായൈ നമോ നമ:


ഓം സുമ ബാണേക്ഷു കോദണ്ഡ മണ്ഡിതായൈ നമോ നമ:


ഓം നിത്യയൌവനമാംഗല്ല്യ മംഗളായൈ നമോ നമ:


ഓം മഹാദേവ സമായുക്ത മഹാ ദേവ്യൈ നമോ നമ:


ഓം ചതുര്‍വിംശതി തത്വൈക സ്വരൂപായൈ നമോ നമ:  (108)
ഇതി ശ്രീ ലളിത അഷ്ടോത്തര ശത നാമാവലി സമ്പൂര്‍ണം.